Tegeldomein.nlAlgemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en aanbiedingen en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, hierna de klant zijn aangegaan.

Totstandkoming overeenkomst

Al onze offertes hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, een geldigheidsduur van 14 dagen. Een overeenkomst komt tot stand indien binnen 14 dagen na dagtekening van de offerte deze ondertekend door ons is ontvangen. De prijzen in onze webwinkel kunnen afwijken. De prijzen zijn echter alleen rechtsgeldig als de orderbevestiging aan de klant is geretourneerd of binnen 24 werkuren na bestelling geen afwijkende reactie is gegeven.

Levering

Tegeldomein is verplicht de leveringstermijn zoals in de overeenkomst aangegeven zover mogelijk na te komen. De in de overeenkomst genoemde of anderszins aangegeven levertermijnen gelden echter nimmer als fatale termijnen. Tegeldomein is door eventuele overmacht nooit aansprakelijk voor overschrijding van de levertermijnen.

Artikelen die speciaal door Tegeldomein zijn besteld kunnen niet door ons worden retourgenomen. Deze artikelen kunnen 48 uur na bevestiging niet meer worden geannuleerd. Deze bevestiging zal per mail geschieden waarbij de speciaal bestelde artikelen zijn aangeduid met **. Is door de koper de koop niet geannuleerd binnen 48 uur dan vervalt tegelijkertijd het recht van de Wet Koop op Afstand en wordt aangenomen dat de koper het hiermee eens is en de overeenkomst voort wil zetten.

Bestellingen worden doorgaans op europallets geleverd. Dat wil zeggen dat er statiegeld voor gerekend wordt. Omdat wij vooraf niet weten of de bestelling op europallets wordt geleverd, kunnen wij deze niet direct bij bestelling in rekening brengen. Wij brengen na levering € 13,50 per europallet in rekening. U kunt de pallets inleveren bij de pallethandels die door Nederland verspreid zijn of retourneren aan Tegeldomein.

De levering van een bestelling zal geschieden tot aan de eerste deur. Dat wil zeggen dat bestellingen in appartementsgebouwen en/of flats en/of gebouwen met meerdere verdiepingen “tot aan de portiek” worden geleverd. De klant behoort zelf zorg te dragen voor verder vervoer tot aan de huisdeur.

Er wordt altijd een afspraak gemaakt om de bestelling uit te leveren. Indien de koper op de afgesproken dag niet thuis is, zal de bestelling mee terug genomen worden en op een nader te bepalen datum opnieuw geleverd worden. Er wordt dan wel € 90,- extra vrachtkosten in rekening gebracht.

Garantie

Na levering dient de klant alle goederen te controleren op juistheid en beschadigingen.

Reclamaties moeten binnen 24 uur per telefoon of e-mail bij Tegeldomein zijn gemeld. Na 24 uur vervalt het recht op reclamaties, dat wil dus niet zeggen het recht op garantie.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Tegeldomein jegens de klant is beperkt tot de door de fabrikant gegeven garantie. Indien onverhoopt op Tegeldomein enig vergaande aansprakelijkheid mocht rusten, dan is deze beperkt tot de waarde van de betreffende levering. Iedere aansprakelijkheid voor vervolg en/of andere schade wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Tegeldomein sluit elke aansprakelijkheid jegens de klant uit voor alle schade aan eigendommen van de klant, hoe ook ontstaan, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld van een werknemer van Tegeldomein.

Tegeldomein is niet aansprakelijk voor schade indien een klant zelf of middels een derde een of meerdere wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan door Tegeldomein geleverde zaken.

Reclamaties

De klant zal bij levering de zaken keuren en controleren of de levering met de bestelling overeenkomt. Indien de levering afwijkt van de overeenkomst heeft de klant het recht de geleverde zaak direct te retourneren, tenzij de afwijking van de overeenkomst zo gering is dat dit de weigering de zaak te accepteren niet rechtvaardigt.

Indien echter de geleverde zaak op het moment van levering niet direct wordt geweigerd geldt de geleverde zaak als geaccepteerd en verliest de klant het recht nadien nog terug te komen op een eventuele afwijking van de geleverde zaak van de overeenkomst.

Prijzen

Al onze genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Om voor een aanbieding/actie in aanmerking te komen moet altijd eerst een offerte worden aangevraagd, ook om verwarring te voorkomen. De klant krijgt hierna de bevestiging toegestuurd. Pas hierna is de offerte rechtsgeldig. De eindprijzen van gemaakte offertes zijn ook daadwerkelijk eindprijzen. Na bevestiging van deze offertes zullen naderhand geen extra kosten worden berekend zoals bezorgkosten en/of administratiekosten.

Betaling

Vooruitbetalingen worden verricht met de iDeal internetkassa of per factuur via een andere dan bij de bij iDeal aangesloten banken. Er wordt dus alleen geleverd als de betaling bij Tegeldomein binnen is.

Het risico voor de (on)juistheid van elektronische transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de klant.

Privacy policy

Tegeldomein respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Tegeldomein gebruikt de gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen deze gegevens uitsluitend worden gebruikt met toestemming van de klant. Tegeldomein zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Gebruik van uw NAW gegevens:

Tegeldomein gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.

Om het winkelen bij Tegeldomein zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat Tegeldomein met toestemming van de klant persoonlijke gegevens en gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan de website worden gepersonaliseerd en worden de artikelen aanbevolen die de klant mogelijk interessant vindt.

Wetgeving

Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van de opdrachtnemer.

Wet koop op afstand

Omschrijving Wet Koop op Afstand:

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van een product. Zij mogen het product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.